หน้าหลัก

"ในแต่ละวัน คุณคงใช้เวลาบางช่วงเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นการประชุมที่เป็นทางการ หรือการสนทนาที่เป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยรูปแบบใด คุณก็จำเป็นต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้การเจรจานั้นบรรลุผลสำเร็จ หนังสือ “ทักษะการเจรจาต่อรอง” เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งแนะนำวิธีการและขั้นตอนการเตรียมตัว การดำเนินการ และการปิดการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจน การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่าย รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การเจรจาต่อรองบรรลุตามข้อตกลงที่คุณต้องการ!"

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
version 1.0.5-2494187